Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konceptbud Marcin Dolida, ul. Komisji Edukacji Narodowej 7/21, NIP: 542-27-92-150; można się z nami skontaktować pisząc na adres: biuro@konceptbud.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów lub do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
 • posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.